Leiebetingelser

Standard Vilkår

 • Leiepris er inkl. mva og gjelder kun i Norge.
 • Drivstoff, ferje og bompasseringer kommer i tillegg og etterfaktureres.
 • Bilen hentes og tilbakeleveres på samme utleiested om ikke annet er avtalt.
 • Minimumsalder for fører av leiebil er 20 år.
 • Et leiedøgn er 24 timer. Avbestilling minimum 1 døgn før avtalt utlevering. Ved avbestilling mindre enn 24 timer før leietidspunkt, faktureres 25 % av totalbeløpet. Minimum Kr. 200,-.
 • Service, forsikring og dekk er inkludert og dekkes av utleier.
 • Leie betales forskuddsvis pr. dag/mnd. Faktura sendes kun til bedrift. Vi foretar kredittsjekk av nye bedriftskunder.
 • Leien inkluderer opp til 15.000 km pr år ved langtidsleie.
 • Prisen inkluderer alltid erstatningsbil ved service, dekkskift ol.
 • Utleiested er Stavanger / Forus.
 • Depositum varier fra 2.000 kr til 10.000 avhengig av biltype og leieperiode.

Alder

 • Minimumsalder for å leie bil er  20 år, og man må ha hatt gyldig førerkort minst 1 år.

Betaling

 • Godkjent kredittkort som betalingsmiddel: Visa / Mastercard
 • Ved henting av bil skal gyldig førerkort og kredittkort/betalingskort medbringes. Vi aksepterer ikke kontant betaling.
 • Vi reserverer depositum på kredittkortet ved hentetidspunktet. Beløpet holdes sperret til bilen er tilbakelevert. Vi slipper sperren på beløpet etter avsluttet leie, dette vil normalt skje etter 3-4 dager. Sørg alltid for at det er nok dekning på kortet ved henting av bil. Vi kan beholde hele eller deler av depositumet hvis du ikke leverer bilen med f.eks full tank, depositum brukes til å dekke ekstra kostnader.

Bom / Autopass

 • Bompasseringer og ferjer belastes etterskuddsvis.
 • Bompasseringer blir belastet med pålydende avgift pluss mva.

Leietaker / Fører

 • Leietaker fremviser gyldig førerkort og den/de som står nevnt i leiekontrakten står til enhver tid ansvarlig i leieperioden for kjøretøyet.
 • Ved skade som er påført med vilje eller ved uaktsomhet kan utleier søke regress mot leietaker.
 • Leietaker er også økonomisk ansvarlig ovenfor utleier for skader som er påført kjøretøyet og for tap ved tyveri i leieperioden. Ved skade/tyveri stilles leietaker ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen.

Henting / Levering

 • Henting av bil skjer etter avtale.
 • Leietaker må selv sørge for å fjerne søppel og annet tilhørende.
 • Utlevering og tilbakelevering skal i utgangspunktet foregå på samme stasjon og innenfor kontorets åpningstid.
 • Bilen er ved utlevering rengjort innvendig og utvendig, samt sjekket for skader. Ved innlevering skal bilen være rengjort utvending samt ryddet og fri for søppel innvendig. Dette for å lette skadekontrollen for din og vår sikkerhet.
 • Ved levering utenfor åpningstid er kunden ansvarlig for alle skader som måtte påføres bilen inntil den blir kontrollert av en av våre ansatte.

Drivstoff

 • Bilen utleveres med full tank, og innleveres med full tank. Regning på eventuelt manglende drivstoff samt et administrasjonsgebyr vil bli fakturert leietager i etterkant. Pris pr. liter: 20kr eks. mva

Egenandel

 • Våre utleiepriser inkluderer nødvendige forsikringer.
 • Egenandel ved skade: kr 15000,-
 • Egenandel ved tyveri: kr 4000,-

Parkeringsgebyr / Bøter

 • Ved ilagt gebyr for feil-parkering må denne betales omgående.
 • Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr. Vi ber dem anstendig om å betale bøter/avgifter omgående.
 • Leietaker må selv dekke alle former for bøter og må betales omgående slik at tilleggsavgifter ikke tilkommer.
 • Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle gebyrer og tilleggsavgifter.

Øvrige Tilleggsgebyr

 • Alle leieforhold belastes med adm. gebyr kr 72,- eks.mva
 • Etterfylling av drivstoff kr 20,- pr liter eks.mva
 • Mistet bilnøkler kr 5000,-
 • Det er ikke tillatt å ha med dyr i bilen. Et gebyr på inntil kr 2000,- eks.mva vil bli belastet ditt leieforhold hvis dette ikke overholdes.
 • Det er ikke tillatt å røyke i bilen. Et gebyr på inntil kr 2000,- eks.mva vil bli belastet ditt leieforhold hvis dette ikke overholdes.

Øvrige Leievilkår

 1. Under leie forholdet og inntil kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det som om han er eier av bilen, herunder også parkerings-og trafikkforseelser o.l. Leietaker er fullt ut erstatningspliktig for alle skader påført av og på kjøretøyet.
 2. Ved skade på kjøretøyet kan utleieren eller dennes forsikringsselskap søke regress hos leietakeren dersom leietaker har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter han har etter disse leievilkår. Alle skader skal leietaker omgående melde til utleieren. Er dette umulig, skal saken anmeldes til politiet. I motsatt fall risikerer leier å bli holdt ansvarlig for hele skaden.
 3. Tyveri, brann, hærverk, person skader og skade på dyr skal alltid meldes til politiet og utleier.
 4. Leietakers egenandel forfaller umiddelbart til betaling (ref. gjeldende norske leiebetingelser).
 5. Leietaker blir belastet egenandel pr. skadetilfelle. Der skade påført kjøretøyet som følge av uaktsomhet, blant annet følgende:
  a – Skader som er påført bilen på grunn av last som har forskjøvet seg, er dårlig surret eller emballert
  b – Brent eller skåret hull, flekker på setetrekk e.l.
  c – Felgkjøring av dekk.
  d – Skader oppstått ved snøras fra hustak hvor det er oppsatt anvisere.
  e – Slagskader på karosseri/understell ved bruk av snøkjettinger.
  f – Skader som skyldes kjøring på steder som ikke har fysisk plass til kjøretøyet i høyde, bredde eller lengde.
  g – Skader som følge av kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel, uten skriftlig aksept fra utleier.

Leietakers Plikter

 1. Leietaker plikter å behandle kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:
  a – Benytte kjøretøyet til øvelses kjøring
  b – Ta kjøretøyet ut av landet uten utleiers samtykke.
  c – Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed.
  d – Overlate kjøretøyet til andre –eller la det kjøres av annen enn sjåfør allerede godtatt av utleieren før leieforholdet startet.
  e – Benytte kjøretøyet til billøp, fartsprøver eller konkurranse.
  f – Taue andre kjøretøy.
  g – Befordre flere personer enn det antall det er registrert for
  h – Kjøre med leid kjøretøy i påvirket tilstand, være seg av alkohol, narkotika, medisiner eller annet.
  i – Forlate bilen ulåst.
  j – Laste bilen med mer enn kjøretøyet er registrert for. Dersom leietaker overtrer noen av disse pliktene, er han ansvarlig for enhver økonomisk følgeav inntruffet skade, tap og ekstraomkostninger.
 2. Inntreffer kollisjons-skade, skade ved utforkjøring e.l. eller oppstår teknisk feil av slik art at leietaker ikke kan fortsette med kjøretøyet, plikter leietaker omgående å underrette utleier om hendelsen. Dersom tekniske feil kan bli utbedret innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, kan leietaker ikke avbryte leieforholdet. Om så skjer vil leietaker være ansvarlig for leien inntil kjøretøyet er tilbakelevert til utleieren–dog med fradrag av den tid da kjøretøyet var i ustand. Avbrytes leieforholdet i slike tilfeller av leietakeren, er han ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet bragt tilbake. Dersom reparasjonen ikke kan besørgesinnenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av leieforholdet, eller om leieforholdet skal ansees som opphørt fra den tid utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleieren besørger da kjøretøyet tilbake transportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som leietaker måtte påføres.

Leietakers Økonomisk Ansvar

 1. Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i utleiers gjeldende NORSKE LEIEBETINGELSER og prislister som leietaker, signering av leiekontrakt, forutsetter aksept av vilkår og kontrakt. V. ANSVARSFRAVIKELSE Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar overfor leieren med henhold til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet. Utleiers ansvar for gjenglemte gjenstander mv. Utleier påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering til utleier. Leietaker fritar utleier for alle krav som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot utleier. Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr.
 2. Leieren er innforstått med atbilen er av eldre årgang og har av den grunn større risiko for driftsstans i forhold til en ny bil. Det frarådes derfor å leie bilen hvis bilen skal brukes i sammenheng hvor forsinkelse ikke kan tolereres.
 3. Hvis leiebilen ikke kan fortsette pga. driftsstans, erstattes kun videre transport til bestemmelsesstedet med offentlig kommunikasjon som buss og tog.Utleieren fraskriver seg overfor leieren ethvert ansvar ut over det nevnte. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder både med hensyn til tap av tid, økonomisk tap eller annet som skyldes eventuell driftsstans eller som måtte oppstå av eller ha forbindelse med leieforholdet. Hvis driftsstans skyldes skade som leieren selv er skyld i,bortfaller erstatning til videre transport. Ved lengre turer enn 300 km fra utleierens kontor skal utleieren på forhånd være informert om bestemmelsesstedet. Bilen kan være utstyrt med GPS sender.
 4. Ved motorstopp eller skade skal utleieren omgående kontaktes for å avgjøre hvor eventuell hjelp skal rekvireres. Se eget hefte i bilens hanskerom.Hvis utleieren ikke kan treffes skal Nemi Forsikring alarmstasjon kontaktes. Leieren kan ikke uten utleierens samtykke rekvirere eller bestille reparasjon. Tyveri, tyveriskade, brann, personskade, skade på dyr skal omgående anmeldes til utleieren ogpoliti.
 5. Leietageren er forpliktet til å overholde de vilkår og betingelser som står på begge sider av denne leieavtalen. Leietageren må returnere kjøretøyet på eller før angitte dato og tid til samme lokalitet som det ble leid under utleierens normale åpningstider, med mindre annet er avtalt skriftlig. Leietageren eller kortinnehaver gir utleieren fullmakt til å lage kredittkortanvisninger for bl.a. markedsverdien på kjøretøyet som eventuelt ikke returneres oss, alle bøter/gebyrer, mulkter, skader, borttauing, rettskostnader, tap eller administrative gebyrer som utleieren pålegges for parkering, trafikk-og andre overtredelser som leietager har pådratt utleieren og foreta utbetalinger av gebyrer slik utleieren anser som nødvendig. Den derved gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste kredittkortet for ytterligere leie/krav på erstatning dersom bilen tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte leietid. Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering av bilen ut over 1 –en –time i forhold til den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie i tillegg til leie for første døgn, og deretter krav på å få erstattet den avtalte døgnpris så lenge bilen faktisk disponeres og ikke er tilbakelevert av leietageren til utleveringsstedet i kontraktsmessig stand. Leietagers og / eller kortholders underskrift nedenfor gjelder som bekreftelse på kredittkortanvisninger og gir utleier myndighet til å belaste kredittkortet i h.t. ovennevnte fullmakt. Denne adgang til belastning av kredittkort gjelder også for eventuell avtalt faktisk forlengelse av leietiden